English

环凯Q-Strain系列定量菌株可销售产品信息

发布时间:2020-08-05      浏览次数:435    分享:

环凯Q-Strain系列定量质控菌株已共有40个品种产品可供销售,产品信息如下:

序号

产品编号

菌种名称

菌种编号

规格

1

QS019A

粪肠球菌

ATCC 29212

110-1100 CFU/

2

QS020A

福氏志贺氏菌

CMCCB51572

110-1100 CFU/

3

QS021A

枯草芽孢杆菌黑色变种

ATCC 9372

110-1100 CFU/

4

QS022A

生孢梭菌

ATCC 19404

110-1100 CFU/

5

QS022A

阪崎肠杆菌

ATCC 29544

110-1100 CFU/

6

QS008D

金黄色葡萄球菌

ATCC 6538

5×105 CFU/

7

QS016B

黑曲霉

CMCC(F)98003

(0.6-2.0)×107 CFU/

8

QS017B

黑曲霉

ATCC 16404

(0.6-2.0)×107 CFU/

9

QS005A

枯草芽孢杆菌

ATCC 6633

110-1100 CFU/

10

QS018A

生孢梭菌

CMCC(B)64941

110-1100 CFU/

11

QS018B

生孢梭菌

CMCC(B)64941

(0.6-2.0)×107 CFU/

12

QS016A

黑曲霉

CMCC(F)98003

110-1100 CFU/

13

QS017A

黑曲霉

ATCC 16404

110-1100 CFU/

14

QS012A

大肠埃希氏菌

CMCC(B)44102

110-1100 CFU/

15

QS012B

大肠埃希氏菌

CMCC(B)44102

(0.6-2.0)×107 CFU/

16

QS011A

大肠埃希氏菌

ATCC 25922

110-1100 CFU/

17

QS014A

白色念珠菌

ATCC 10231

110-1100 CFU/

18

QS014B

白色念珠菌

ATCC 10231

(0.6-2.0)×107 CFU/

19

QS015A

白色念珠菌

CMCC(F)98001

110-1100 CFU/

20

QS015B

白色念珠菌

CMCC(F)98001

(0.6-2.0)×107 CFU/

21

QS016B

黑曲霉

CMCC(F)98003

(0.6-2.0)×107 CFU/

22

QS001A

乙型副伤寒沙门氏菌

CMCC(B) 50094

110-1100 CFU/

23

QS001B

乙型副伤寒沙门氏菌

CMCC(B) 50094

(0.6-2.0)×107 CFU/

24

QS002A

鼠伤寒沙门氏菌

ATCC 14028

110-1100 CFU/

25

QS002B

鼠伤寒沙门氏菌

ATCC 14028

(0.6-2.0)×107 CFU/

26

QS004A

枯草芽胞杆菌

CMCC(B) 63501

110-1100 CFU/

27

QS004B

枯草芽胞杆菌

CMCC(B) 63501

(0.6-2.0)×107 CFU/

28

QS006A

蜡样芽胞杆菌

CMCC(B) 63303

110-1100 CFU/

29

QS006B

蜡样芽胞杆菌

CMCC(B) 63303

(0.6-2.0)×107 CFU/

30

QS007A

金黄色葡萄球菌

CMCC(B) 26003

110-1100 CFU/

31

QS007B

金黄色葡萄球菌

CMCC(B) 26003

(0.6-2.0)×107 CFU/

32

QS008A

金黄色葡萄球菌

ATCC 6538

110-1100 CFU/

33

QS008B

金黄色葡萄球菌

ATCC 6538

(0.6-2.0)×107 CFU/

34

QS009A

铜绿假单胞菌

CMCC(B) 10104

110-1100 CFU/

35

QS009B

铜绿假单胞菌

CMCC(B) 10104

(0.6-2.0)×107 CFU/

36

QS010A

铜绿假单胞菌

ATCC 27853

110-1100 CFU/

37

QS010B

铜绿假单胞菌

ATCC 27853

(0.6-2.0)×107 CFU/

38

QS011B

大肠埃希氏菌

ATCC 25922

(0.6-2.0)×107 CFU/


39

QS011C

大肠埃希氏菌

ATCC 25922 *   

400-3000CFU/(注:满足300~3000MPN/L使用要求;可应用于水质微生物检验标准HJ 347.1-2018HJ 347.2-2018HJ 1001-2018HJ 1000-2018HJ 755-2015


40

QS013C

产气肠杆菌

ATCC 13048 *

400-3000 CFU/(注:满足300~3000MPN/L使用要求;可应用于水质微生物检验标准HJ 347.1-2018HJ 347.2-2018HJ 1001-2018HJ 1000-2018HJ 755-2015

(* 注 : 满 足 300~3000MPN/L 使 用 要 求 ; 可 应 用 于 水 质 微 生 物 检 验 标 准 HJ 347.1-2018/HJ347.2-2018/HJ1001-2018/HJ 1000-2018/HJ 755-2015)

细菌过滤效率测试:QS008D 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)产品说明书

水质微生物检测:QS011C 大肠埃希氏菌(ATCC 25922) 、QS013C 产气肠杆菌(ATCC 13048) 产品说明书

其他定量质控菌株 产品说明书